top of page

CURSO DE FORMACIÓN DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS ONLINE.
  20 €
Validado por el M.I. Govern d' Andorra

Inscríbete aqui:

biotop@andorra.ad

tel. 837 115

CURS DE FORMACIÓ DE MANIPULADOR D' ALIMENT ONLINE. 
20 €
Validat pel M.I. Govern d' Andorra

Inscriute aquí:

 

biotop@andorra.ad

tel. 837 115

La nostra empresa

Qui som?

Biotop som una empresa que compta amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la seguretat alimentària i de la higiene ambiental.

Oferim cursos de formació de manipuladors d'aliments, implantació i seguiment de plans d'autocontrol en restauració i en la indústria alimentària, i  plans de control de plagues.

Realitzem també treballs de prevenció i control de la Legionel.la,  desinsectació, desratització, neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua potable.

El nostre personal disposa de la formació tècnica específica continuada i dedica els esforços al desenvolupament dels nostres serveis amb la millor eficiència i qualitat.

Els nostres serveis

Siblings

La DESINSECTACIÓ es basa en el control integrat, començant bàsicament en tractaments preventius, correctors i finalment control actiu.
El control actiu es centra en la lluita química biorracional (feromones, hormones, esquers i d'altres) contra  cuques, puces, mosques, xinxes, mosquits, vespes, insectes xilòfags, així com corcs, tèrmits, escarabats de magatzem, escarabats de teixits, arnes, mes altres artròpodes com aranyes, àcars, i certs miriàpodes, com ara escolopendres.
Metodologia:
1. Inspecció inicial. 2. Localització del problema. 3. Identificació de la plaga. 4. Lluita correctora i preventiva. 5. Tractament de xoc (control actiu). 6. Seguiment periòdic.

La DESRATITZACIÓ es basa en el control integrat, començant bàsicament en tractaments preventius, correctors i finalment control actiu contra ratolins, rates, talpes.
Metodologia:1. Inspecció inicial. 2. Localització del problema. 3. Tractament de xoc (*). 4. Seguiment periòdic (revisions). 5 (*) El tractament de xoc es basa en dos punts, primer el preventiu (tapar forats, control abiòtic, conscienciació i mals hàbits, neteja en general.) i segon el control corrector o actiu, aquest es basa en la col·locació d’esquers amb anticoagulants en caixes hermèticament tancades i senyalitzades.

NETEJA DE DIPÒSITS
La neteja i desinfecció dels dipòsits d’aigua potable s’han de realitzar un cop a l’any per tal de garantir la qualitat sanitària de l’aigua destinada al consum humà. Aquesta neteja i desinfecció s’efectua amb productes autoritzats pel tractament  de l’aigua i seguint un  protocol de neteja i desinfecció.
Un cop acabada la tasca de neteja i desinfecció s'efectuaran la recollida de mostres de superfícies per comprovar que les tasques realitzades s'han fet correctament i s'entregarà el certificat corresponent.

TRACTAMENT HIGIÈNIC- SANITARI PER LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LEGIONEL·LA SEGONS REGLAMENT VIGENT

La legionel·la és un Bacil pleomòrfic Gram negatiu de la família de les Legionellaceae.

El seu hàbitat és l’aigua així com llacs, rius, fangs, aigües termals, però inexistent en zones d’aigua salada ja que la sal és l’element que inhibeix el seu creixement.

En el seu estat natural és innòcua per l’ésser humà, però gràcies a les condicions modernes de vida s’ha vist afavorit el seu creixement i difusió, ja que qualsevol aparell d’instal·lació artificial on intervingui l’aigua com: dipòsits, conduccions i xarxes d’aigua corrent, torres de refrigeració, humidificadors, nebulitzadors, dutxes, aixetes i sistemes de reg, afavoreixen el seu desenvolupament i proliferació.

Qualsevol aparell o instal·lació que sigui capaç de crear un aerosol és susceptible de transmetre el bacteri.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

-Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la:

 • torres de refrigeració i condensadors evaporatius

 • sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn

 • sistemes d’aigua calenta climatitzada amb agitació constant i recirculació (spa, jacuzzis, piscines, vasos, banyeres terapèutiques d’hidromassatge o amb pressió i altres.)

 • centrals humidificadores industrials

 

-Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la:

 • sistemes d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits)cisternes o dipòsits i

aigua calenta sanitària sense retorn.

 • equips de refredament per evaporació que polvoritzin aigua

 • humidificadors

 • fonts ornamentals

 • sistemes de reg per aspersió urbans

 • sistemes d’aigua contra incendis

 • elements de refrigeració per aerosols a l’aire lliure

 • altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols

 

-Instal·lacions d’alt risc en teràpia respiratòria (respiradors, nebulitzadors i altres que entrin en contacte amb les vies respiratòries.)

Contacta'ns

00376837115

¡Gracias por tu mensaje!

bottom of page